وظیفه

وظیفهء ما در آخرالزمان چیست ؟

بحث وظیفه وتکلیف، شامل کسی است که احکام و قوانین الهی را پذیرفته و در طریق مذهب جعفری  یک شیعه واقعی باشد و منظور از شیعه واقعی کسی است که چنین اوصافی داشته باشد :

اعتقاد به اصول دین و عمل و اعتقاد به اموری که از شرایط مذهب شیعه است و آنها عبارتند از :

یقین و اعتقاد راسخ ، خلوص نیت و اخلاص در کارها ، توکل و اعتماد به خدا ، راضی بودن به رضای خدا ، تسلیم در برابر فرمان خدا ، پرهیزکاری ، جهد و کوشش در امر معاش و تحصیل علم ، زهد و تعلق خاطر نداشتن به دنیا ، عبادت و بندگی خدا ، صدق و راستی ، وفای به عهد ، امانت داری ، نیکی به پدر و مادر ، مروت و جوانمردی ، شجاعت ، صبر داشتن ، دوری از گناهان و محرمات ، چشم طمع به مال مردم نداشتن ، دیگران را امر به معروف و نهی از منکر کردن ، جهاد در راه خدا با مال و جان ( البته طبق شرایط ) با برادران دینی به مواسات و برابری عمل کردن ، پاداش دادن به خوبی های مردم ، تشکر کردن از کسی که نعمتی را در اختیار شما قرار داده است ، مدح و ستایش انسان های  نیکوکار ، با قناعت زندگی کردن ، صلهء رحم و ارتباط با خویشاوندان ، خوش رفتاری با همسایگان ، ایثار کردن و دیگران را بر خود مقدم داشتن ، دوری از بدان و مردم بد سیرت ، هم نشینی با خوبان و مردم نیک سیرت ، معاشرت و خوش برخوردی و مدارا با مردم ، سلام کردن ، اکرام و احترام به بزرگان ، تواضع و فروتنی ، خضوع و خشوع در برابر خداوند متعال ، ذکر بسیار گفتن ، تلاوت قرآن کریم ، اهل دعا و توسل بودن ، چشم پوشی از اشتباهات دیگران ، زیرک بودن ، تقیه و سکوت وپنهان کاری در مواقع لزوم ، خوش صحبتی ، خشم و غضب خود را مهار کردن ، مهربانی با فقرا و افراد ضعیف ، ترس از خدا در نهان و آشکار ، نیکویی و خوش اخلاقی با اهل خانواده ، نگهداری زبان از هر سخنی جز سخن خیر و حق ، خوش گمانی نسبت به خداوند متعال ، پشیمانی از گناه و توبه کردن ، سخاوت در حد اعتدال ، اعتراف به تقصیر خود و پذیرفتن آن ، نظم در امور ، انضباط ونظافت در زندگی خانوادگی و اجتماعی ،مقید بودن به ادای نافله شب (قربة الی الله ) ، اعتدال در خوردن وآشامیدن ، راز داری و کتمان اسرار ، مناعت طبع و عزت نفس داشتن ، تفکر بسیار ، مراقبت در اعمال و گفتار ، انجام کامل واجبات ، مقید بودن به اقامه نمازهای یومیه در اسرع وقت و انتظار فرج و ظهور امام زمان حضرت حجة بن الحسن (عج) و نیز شیعهء واقعی کسی است که از این امور اجتناب کند :

خشم و غضب و تندخویی بی جا ، تعصب بی جا ، تکبر و خود محوری ، تحقیر مردم و بی حرمتی به افراد ، فخرفروشی ، عجب و خودپسندی ، بد زبانی و فحاشی ، ظلم و ستمگری ، قطع رحم ، حسادت ، حرص و آز و طمع کاری ، حماقت ، جهالت و تهی مغزی ، دروغگویی و خیانت ، فسق و فجور و هرزگی ، قسم دروغ خوردن ، به ناحق شهادت دادن و کتمان ادای شهادت ، غیبت و بدگویی کردن ، افترا و تهمت زدن ، سخن چینی کردن ، لعن و نفرین کردن مومنان ، ملامت دیگران ، خدعه و نیرنگ ، پیمان شکنی ، قتل و آدم ربایی ، ریا کاری ، سُمعه کردن ، فحشا و منکرات ( زنا ، لواط ، شرب خمر و ...) ، ربا خواری ، فرار از جهاد ( البته با وجود شرایطش ) ، بازگشت به آداب و رسوم غیر اسلامی ، آزار و اذیت پدر و مادر ، حیله گری و فریب دادن مردم ، خوردن مال یتیم ، افراط و تفریط در افعال ، لهو ولغو و لعب و ها چیزی که برای انسان مضر است ( مواد مخدر و امثال آن ) و هر گناه کبیره و صفات رذیله ای که وجود دارد.  

 

/ 0 نظر / 16 بازدید