اصطلاحات بین آبادی 3

اصطلاح               معنی 

وَرلُک=              ایستاده -

وَرخُو گَردَی=         عجله کنید -

اَیهو =                اه : از اصوات تعجب . شبه جمله مثل: آهان -

سوموکار=           زیرک -

دل دارَی به دوریا= اصطلاحی است در احوال پرسی از کسی که عضوی از خانواده اش در شهر دیگری زندگی میکند -

پا زور=               با پا چیزی را فشار دادن -

لُمبور مِدَد=          با اشتها خوردن -

طیاره=             هواپیما -

وه وَری شه=         یه نوع تحصین کردن -

وَخی=               پا شو -

لاتوره=               لا ابالی -

مَداِزما=              غول شب -

لَمَشت=             کثیف -

کَوچلیس=          ظرف کوچک - وسیله ای کوچکتر از کفگیر 

جُل جُل=          تکان خوردن زیاد -

/ 0 نظر / 17 بازدید