دهه فجر مبارک

بوی گل سوسن ویاسمن آید            عطر بهاران کنون از سفر آید
جان زتن رفتگان سوی تن آید           رهبر محبوب خلق از سفر آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید         دیو چو بیرون رود فرشته در آید
بگذر د این روزگار سختر از قبل         بار دگر روزگار چون شکر آید
هر چه مجاهد ز بند و حبس در آید      عصر زوال وستم دگر به یر آید
چشم یتیمان زمان زحلقه در آید         رهبر محبوب خلق از سفر آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید           دیو چو بیرون رود فرشته در آید
بگذرد این روزگار تلخ تر از قبل            بار دگر روزگار چون شکر آید
/ 1 نظر / 20 بازدید